Sumo Schedule

2021 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 10 January 24
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium
Ryogoku Kokugikan
Spring Basho Rankings March 14 March 28
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 9 May 23
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 4 July 18
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 12 September 26
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 14 November 28
2020 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 12 January 26
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 8 March 22
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 10 May 24
JULY BASHO Aichi Prefectural Gymnasium
Ryogoku Kokugikan
July Basho Rankings July 5
July 19
July 19
August 2
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 13 September 27
NOVEMBER BASHO Fukuoka Kokusai Center
Ryogoku Kokugikan
November Basho Rankings November 8 November 22
2019 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 13 January 27
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 10 March 24
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 12 May 26
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 7 July 21
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 8 September 22
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 10 November 24
2018 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 14 January 28
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 11 March 25
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 13 May 27
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 8 July 22
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 9 September 23
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 11 November 25
2017 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 8 January 22
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 12 March 26
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 14 May 28
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 9 July 23
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 10 September 24
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 12 November 26
2016 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 10 January 24
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 13 March 27
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 8 May 22
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 10 July 24
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 11 September 25
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 13 November 27

 

2015 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 11 January 25
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 8 March 22
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 10 May 24
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 12 July 26
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 13 September 27
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 8 November 22

 

2014 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 12 January 26
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 9 March 23
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 11 May 25
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 13 July 27
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 14 September 28
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 9 November 23
2013 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 13 January 27
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 10 March 24
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 12 May 26
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 7 July 21
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 15 September 29
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 10 November 24
2012 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 8 January 22
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium Spring Basho Rankings March 11 March 25
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 6 May 20
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 8 July 22
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 9 September 23
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 11 November 25