Sumo Schedule

2021 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan New Year Basho Rankings January 10 January 24
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium
Ryogoku Kokugikan
Spring Basho Rankings March 14 March 28
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan Summer Basho Rankings May 9 May 23
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium Nagoya Basho Rankings July 4 July 18
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan Autumn Basho Rankings September 12 September 26
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center Kyushu Basho Rankings November 14 November 28
2022 Sumo Schedule
Basho Venue Rankings First day Final day
NEW YEAR BASHO Ryogoku Kokugikan To be announced December 24 January 9 January 23
SPRING BASHO Osaka Prefectural Gymnasium To be announced February 28 March 13 March 27
SUMMER BASHO Ryogoku Kokugikan To be announced April 25 May 8 May 22
NAGOYA BASHO Aichi Prefectural Gymnasium To be announced June 27 July 10 July 24
AUTUMN BASHO Ryogoku Kokugikan To be announced August 29 September 11 September 25
KYUSHU BASHO Fukuoka Kokusai Center To be announced October 31 November 13 November 27