• SHARE

Sample newspaper article

温暖な気候と手ごろな住宅価格により、エクアドルが退職後に住みたい国の1位に選ばれた。インターナショナルリビング・ドット・コムが毎年実施している25カ国を選ぶベストランキングのグローバル・リタイアメント・インデックスで、この南アメリカの国が最高得点を獲得した。2位以下は、パナマ、メキシコ、マレーシア、コスタリカだった。「2015年の退職後の安息の地のトップは、アジアからラテンアメリカ、ヨーロッパまでさまざまな場所に点在しているかもしれないが、その国々はある利点を共有している」と、同サイトのエグゼクティブエディター、ジェニファー・スティーブンズ氏は述べた。「これらの場所は、安全で、良い価値を提供し、比較的簡単に定住できる場所だ」と彼女は付け加えた。 (Jan. 2)

Words and phrases

温暖 (ondan) warm; 気候 (kikō) climate ; 手ごろな価格の (te- kakaku- ) affordable; 住宅 (jūtaku) housing; エクアドル (Ekuadoru) Ecuador; 退職 (taishoku) retirement; 住みたい (su-) want to live; 国 (kuni ) country; 1位 (ichii) best; 選ばれた (era-) named; 毎年 (maitoshi) annual; 実施して (jisshi-) conduct; 南アメリカの (Minami Amerika-) South American; 最高得点 (saikō tokuten) highest points; 獲得した (kakutoku-) scoring; 2位以下は (nii-ika-) Next were; パナマ (Panama) Panama; メキシコ (Mekishiko) Mexico; マレーシア (Marēshia) Malaysia; コスタリカ (Kosutarika) Costa Rica; 安息の地 (ansoku-chi) heavens; 場所 (basho) landscape; 点在して (tenzai-) dots; 利点 (riten) assets; 共有して (kyōyū-) share; 述べた (no-) said; 安全で (anzen-) safe; 良い (yo-) good; 価値 (kachi) value; 提供し (teikyō-) offer; 比較的 (hikakuteki) relative ; 簡単に (kantan-) ease; 定住できる (teijū-) settle; 彼女 (kanojo) she; 付け加えた (tsu-kuwa-) added

Sample radio or television report

Ondan-na kikō-to tegoro-na jūtaku kakaku-ni-yori, Ekuadoru-ga taishokugo-ni sumitai kuni-no ichii-ni erabaremashita. Intānashonaru Ribingu Dotto Komu-ga maitoshi jisshi siteiru 25-kakoku-wo erabu besuto rankingu-no gurōbaru ritaiamento indekkusu-de, kono Minami Amerika-no kuni-ga saikō tokuten-wo kakutoku shimashita. Nii-ika-wa, Panama, Mekishiko, Marēshia, Kosutarika deshita. “2015-nen-no taishokugo-no ansoku-no chi-no toppu-wa, Ajia-kara Raten Amerika, Yōroppa-made samazama-na basho-ni tenzai shite irukamo shiremasenga, sono kuniguni-wa aru riten-wo kyōyū-shite imasu”-to dō-saito-no eguzekyutibu editā, Jenifā Sutībunzu-shi-wa nobemashita. “Korera-no basho-wa, anzende, yoi kachi-wo teikyō-shi, hikakuteki kantan-ni teijū-dekiru basho-desu”-to kanojo-wa tukekuwae-mashita.

Translation

With its warm climate and affordable housing, Ecuador was named the best country for retirement. The South American nation topped the International Living website’s annual global retirement index of the 25 best countries, scoring highest points for low cost-of-living. Next on the list were Panama, Mexico, Malaysia and Costa Rica. “The world’s top retirement havens for 2015 may dot the landscape from Asia to Latin America to Europe, but they share certain assets,” said Jennifer Stevens, executive editor of the website. “They’re safe, offer good value and are places you can settle with relative ease,” she added.

A conversation between acquaintances

A: 2015-nen-wa, Ekuadoru-ga taishokugo-ni sumitai kuni-no ichii-ni erabareta sō-desu-ne.

(I heard that Ecuador was named the best country for retirement of 2015.)

B: Ondan-na kikō-to tegoro-na jūtaku kakaku-ga ichii-ni eraberata riyū-da sō-desu-yo.

(Apparently, it’s due to its mild weather and affordable housing.)

A conversation between a husband and wife

H: Taishoku-shitara anzen-de sumiyasui Ekuadoru-ni minna-de ijū shiyō-ka.

(Shall we all move to the safe and easy-to-live-in Ecuador after retirement?)

W: Ekuarodu-wa tōi-kara Marēshia-ga iiwa.

(I would rather move to Malaysia as Ecuador is too far.)

(No. 1241)

In a time of both misinformation and too much information, quality journalism is more crucial than ever.
By subscribing, you can help us get the story right.

SUBSCRIBE NOW