-

Stage / Drama/Comedy | Shinjuku

On Golden Pond @ Kinokuniya Hall

Ernest Thompson's play.