-

Music / Hip-Hop/R&B/Reggae | Osaka

Pushim @ Billboard Live Osaka

Local reggae singer.