MON

Music / Classical | Nishi-Shinjuku

Miyuji Kaneko (Pf), Shio Okui (Pf) and Yo Kitamura (Vc) @ Tokyo Opera City Concert Hall

Bach, Liszt, Schubert, Schumann and more.