MON

Music / Classical | Kanagawa

Akira Eguchi (Pf), Tsugio Tokunaga (Vn)  and Tsuyoshi Tsutsumi (Vc) @ Yokohama Minato Mirai Hall

Beethoven.