Images / Sports

Date with elite eight

Richard Mackson / Usa Today / Via Kyodo