Music / Concert Hall

Chigasaki Shimin Bunka Kaikan