/

Port Messe Nagoya (Nagoya International Exhibition Hall.)