Images / News

A bright start

RYUSEI TAKAHASHI, KYODO, AP