creator Yoshiyuki Tomino retrospective

Yoshiyuki Tomino no Sekai Naito in Kyoto