Documentary

Yoidore Seiyu Horoki Seibero 'Shinbashi-hen'