Japanese animation / film event

“Tamako Maketto” Shirizu Zen 12-wa