director Takeshi Kitano retrospective

Shoki no Takeshi Kitano: 35mm Firumu de Tanno Suru Fuon to Boryoku no Setsuna

  • SHARE