Mainichi ga Alzheimer 2: Sekiguchi Kantoku, Igirisu e Iku Hen