Documentary

Kirikane “Saida Baitei (Nihon Kogei-kai)”