/ / / / /

Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Dai Kaiju Sokogeki