Japanese animation

Gekijoban: Sound! Euphonium — Kita Uji Koko Suisogakubu e Yokoso