Japanese animation

Eiga Yo-Kai Gakuen Y: Neko wa Hiro ni Nareru Ka