director Kaneto Shindo retrospective

Dai 8-kai Kaneto Shindo Heiwa Eigasai