Documentary

Begun ga Mottomo Osoreta Otoko Sono Na wa, Kamejiro