director Takeshi Kitano retrospective

35mm Firumu de Tanno Suru Takeshi Kitano Ankoru