FRI

Music / Hip-Hop/R&B/Reggae | Shibuya

Nagan Server @ WWW

Japanese rapper.